Tính tổng aver = ∑ (ai− max ) 2 + ∑(ai− min) 2 + (n\2)*(max-min)2.Trong đó Max, Min lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của n số thực (được nhập vào từ thiết bị nhập chuẩn) a0, a1, …, an-1.

Do mình chưa học về mảng nên vấn đề chính của bài toán này là không thể dùng mảng để lưu giá trị của n số thực nói trên.Do đó ý tưởng của mình là sẽ dùng một vòng lặp để vừa nhập vào và vừa  tính toán ,vừa tìm max,min.

Sau đây bài giải của mình mong mọi người tham khảo đóng góp ý kiến.Cảm ơn mọi người!

#include<stdio.h>
void main()
{
float a,b,s1,s2,max,min,avar;
int n;
printf(“chuong trinh se dung khi nhap a=0\n”);
printf(“nhap vao so hang dau tien:”);
scanf(“%f”,&a);
min=max=a;
s1=0;
s2=0;
n=1;
while(a!=0)
{
if(min>a)
min=a;
if(max<a)
max=a;
s1+=a*a;
s2+=a;
printf(“nhap vao so hang thu %d:”,n+1);
scanf(“%f”,&a);
n++;
}
avar=2*s1+(float)(n-1)*(min*min+max*max)-2*s2*(min+max);
printf(“gia tri cua avar la avar=%f”,avar);
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s