1. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi vừa nhập. 2. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu từ trong chuỗi vừa nhập, với định nghĩa mỗi từ là một dãy các ký tự khác khoảng trắng phân cách với các từ khác bằng 1 hoặc nhiều khoảng trắng. 3. Viết hàm đổi các chữ cái đầu từ thành chữ hoa.

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
void doi(char& kitu);
void main()
{
char chuoi[1000],key1,key2;
int i,sotu,khoangtrang;
printf(“nhap\n”);
gets(chuoi);
i=sotu=khoangtrang=0;
while(chuoi[i]!=”)
{
key1=chuoi[i];
key2=chuoi[i+1];
if(key1==’ ‘)
{
khoangtrang++;
}
if(key1!=’ ‘ && (key2==’ ‘|| key2==”))
{
sotu++;
}
if(key1==’ ‘&&key2!=’ ‘)
{
doi( chuoi[i+1]);
}
i++;
}
if(chuoi[0]!=’ ‘)
{
doi(chuoi[0]);
}
printf(“%s\n”,chuoi);
printf(“sotu=%d,so khoang trang la:%d”,sotu,khoangtrang);
}
void doi(char& kitu)
{

if(kitu>=’A’&&kitu<‘Z’)
{
kitu=kitu+32;
}
else
{
if(kitu>=’a’&&kitu<=’z’)
{
kitu=kitu-32;
}
}
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s