Kiểm tra một mảng nhập vào có lập thành một cấp số cộng hay không? Nếu có, hãy chỉ ra công sai của dãy.

#include<stdio.h>
void main()
{
int a[1000],n,i,dem,j,d;
printf(“nhap vao so phan tu cau mang n=”);
scanf(“%d”,&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“nhap vao so phan tu %d:”,i+1);
scanf(“%d”,&a[i]);
}
d=a[1]-a[0];
dem=0;
for(j=1;j<n;j++)
{
if(a[j]!=(a[0]+j*d))
{
dem++;break;
}
}
if(dem==0)
{
printf(“mang da cho la 1 cap so cong voi cong sai la %d”,d);

}
else
{
printf(“mang da cho ko la cap so cong”);
}
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s