Một dãy số được gọi là dạnh sóng nếu mọi phần tử hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 phần tử xung quanh nó. Viết chương trình nhập vào một dãy n số nguyên và kiểm tra xem dãy này có dạng sóng hay không?

#include<stdio.h>
void main()
{
int a[1000],n,i,dem;
printf(“nhap vao so phan tu cau mang n=”);
scanf(“%d”,&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“nhap vao so phan tu %d:”,i+1);
scanf(“%d”,&a[i]);
}
dem=0;
for(i=1;i<=n-2;i++)
{
if((a[i]>a[i-1]&&a[i]>a[i+1])||(a[i]<a[i-1]&&a[i]<a[i+1]))
{
dem++;
}
}
if(dem==n-2)
{
printf(“mang dang song”);
}
else
{
printf(“mang chho ko thuoc dang song”);
}
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s