Nhập vào 2 mảng a và b. Cho biết b có phải là mảng con của a hay không, nếu phải thì in ra vị trí của b trong a.

#include<stdio.h>
void main()
{
int a[1000],b[1000],n,m,i,j,dem1,dem2,k,c,d;
printf(“nhap vao so phan tu cau mang n=”);
scanf(“%d”,&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“nhap vao so phan tu %d:”,i+1);
scanf(“%d”,&a[i]);
}
printf(“nhap vao so phan tu cau mang m=”);
scanf(“%d”,&m);
for(i=0;i<m;i++)
{
printf(“nhap vao so phan tu %d:”,i+1);
scanf(“%d”,&b[i]);
}
dem2=0;
k=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
dem1=0;
if(a[i]==b[0])
{
k++;
c=i;
for(j=0;j<m;j++)
{
if(a[j+c]==b[j])
{
dem1++;
}
else
break;
}
if(dem1==m)
{
printf(“mang B la con cua A va no tu phan tu thu %d –> %d “,c+1,c+m);
}
else
{
dem2++;
}
}
}
if(dem2==k)
{
printf(“mang B ko phai la mang con cua A”);
}
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s