Viết chương trình nhập vào 2 mảng số nguyên A và B có độ dài bằng nhau. Một cặp giá trị (x,y) được tạo thành từ việc chọn trong A ra một giá trị x, và chọn trong B ra một giá trị y. Tìm cặp (a,b) và (c,d) sao cho có khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void main()
{
int a[1000],b[1000],min1,min2,c,d,e,f,tam,n,i,j;
printf(“nhap vao so phan tu cau mang A va B,n=”);
scanf(“%d”,&n);
srand(time(0));
printf(“mang A:\n”);
for(i=0;i<n;i++)
{
a[i]=rand()%10;
printf(“%d\n”,a[i]);
}
printf(“mang B:\n”);
for(i=0;i<n;i++)
{
b[i]=rand()%10;
printf(“%d\n”,b[i]);
}
min1=abs(a[0]-a[1]);
c=a[0];
e=a[1];
for(i=0;i<n-1;i++)
{
for(j=i+1;j<n;j++)
{
tam=abs(a[i]-a[j]);
if(min1>tam)
{
min1=tam;
c=a[i];
e=a[j];
}
}
}
min2=abs(b[0]-b[1]);
d=b[0];
f=b[1];
for(i=0;i<n-1;i++)
{
for(j=i+1;j<n;j++)
{
tam=abs(b[i]-b[j]);
if(min2>tam)
{
min2=tam;
d=b[i];
f=b[j];
}
}
}
printf(“vay A(%d,%d),B(%d,%d) co khoang cach nho nhat”,c,d,e,f);
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s