Nhập môn lập trình

Trang này mình xin post những bài tập nhập môn lập trình mình làm trong thời gian qua để mọi người cùng tham khảo

Đồ án nhập môn lập trình:quy trình dịch chương trình

Đầu tiên mời các bạn tham khảo đồ án nhập môn lập trình mà nhóm của mình đã làm.Trong đồ án này nhóm mình nguyên cứu về quy trình dịch chương  trình.Các bạn có thể tham khảo trực tiếp bằng cách nhấn vào đây.

Ngoài ra các bạn có thể download tại đây:link download

Sau đây mình xin post 1 số bài tập lập trình mà mình làm được  trong thời gian qua để các bạn cùng tham khảo:

1.Tính tổng  aver = ∑ (ai− max ) 2 + ∑(ai− min) 2 + (n\2)*(max-min)2.Trong đó Max, Min lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của n số thực (được nhập vào từ thiết bị nhập chuẩn) a0, a1, …, an-1..xem tiếp tại đây[…]


2.Cho số tự nhiên A.Tìm số tự nhiên N nhỏ nhất sao cho N lũy thừa N chia hết cho A.Viết chượng trình tìm số N.Trong đó A co giá trị: 1<=A<=10^9…xem tiếp tại đây[…]


3.Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên, nhập vào m (m< n). Đưa m phần tử đầu ra phía sau mảng. VD:
3 -9 2 8 0 12 65 9 89 0
m = 4
0 12 65 9 89 0 3 -9 2 8…xem tiếp tại đây[…]


4.Viết chương trình nhập vào 2 mảng số nguyên A và B có độ dài bằng nhau.Một cặp giá trị (x,y) được tạo thành từ việc chọn trong A ra một giá trị x,và chọn trong B ra một giá trị y. Tìm cặp (a,b) và (c,d) sao cho có khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất…xem tiếp tại đây[…]


5.Nhập vào 2 mảng a và b. Cho biết b có phải là mảng con của a hay không,nếu phải thì in ra vị trí của b trong a…xem tiếp tại đây[…]


6.Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên n phần tử. Tìm mảng con tăng dài nhất...xem tiếp tại đây[…]


7.Kiểm tra một mảng nhập vào có lập thành một cấp số cộng hay không? Nếu có  hãy chỉ ra công sai của dãy…xem tiếp tại đây[…]


8.Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên và n, xoay trái mảng số nguyên n lần.VD:7 12 -9 23 100 17
n = 2
Xoay lần 1: 12 -9 23 100 17 7
Xoay lần 2: -9 23 100 17 7 12…xem tiếp tại đây[…]


9.Một dãy số được gọi là dạnh sóng nếu mọi phần tử hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 phần tử xung quanh nó. Viết chương trình nhập vào một dãy n số nguyên và kiểm tra xem dãy này có dạng sóng hay không?…xem tiếp tại đây[…]


10.1. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi vừa nhập.
2. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu từ trong chuỗi vừa nhập, với định nghĩa mỗi từ là một dãy các ký tự khác khoảng trắng phân cách với các từ khác bằng 1 hoặc nhiều khoảng trắng.
3. Viết hàm đổi các chữ cái đầu từ thành chữ hoa…xem tiếp tại đây[…]


Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s